บริการขนย้าย
DOOR-TO-DOOR
PICKUP & DELIVERY

ของที่ถูกแพ็คจะถูกขนย้ายจากต้นทางไปยังพื้นที่เช่าเก็บของของคุณ โดยบริษัทผู้ให้บริการขนย้ายของเรา

วิธีการใช้บริการขนย้าย

1. เลือกพื้นที่เช่าเก็บของ

ดูขนาดห้องและตารางราคา เพื่อประกอบการตัดสินใจ

2. จองกับทีมของเรา

ปรึกษาหรือแจ้งบริการที่คุณต้องการ และแจ้งขนาดพื้นที่จัดเก็บที่คุณต้องการ

3. เลือกผู้ให้บริการขนย้าย

เราคอยรับฟังคำแนะนำและติชมของ ลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ทำงานร่วมกับ บริษัทผู้ให้บริการขนย้ายที่ดีที่สุดเสมอ

4. ถ่ายภาพสิ่งของ

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขนย้ายสิ่งของ และปลายทาง (วัน เวลา และสถานที่) รวมถึงถ่ายภาพสิ่งของที่คุณต้องการขนย้าย (โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน)

5. ชำระเงิน

หลังจากแจ้งรายละเอียดผ่านอีเมลทางทีมของเราจะติดต่อกลับเพื่อแจ้ง ยอดชำระค่าบริการ

6. บริการขนย้าย

ผู้ให้บริการขนย้ายจะเข้าไปรับสิ่งของ ที่ต้นทางเพื่อเริ่มขนย้ายไปยัง ARYU Self Storage สาขาที่คุณต้องการ

7. แนบเอกสาร

แนบเอกสารข้อตกลงและเงื่อนไข การให้บริการ และหลักฐานยืนยัน ตัวตนที่ลงลายมือชื่อให้ผู้ให้บริการ ขนย้าย (สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาพาสปอร์ต)

8. ส่งมอบแม่กุญแจ

หลังจากแจ้งรายละเอียดผ่านอีเมลทางทีม ของเราจะติดต่อกลับเพื่อแจ้ง ยอดชำระค่าบริการ

9. ภาพถ่ายยืนยัน

หลังจากที่ทีมขนย้ายดำเนินการเก็บของของคุณเสร็จแล้วจะมีหลักฐาน ภาพถ่ายยืนยันโดยแจ้งผ่านอีเมล